Prijzen

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en
a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

5. Wanneer een offerte op maat (maatwerk product/voorstel) wordt verlangd, dan zijn daaraan bijkomende kosten verbonden voor de verwerking daarvan.De meerprijs voor maatwerk kan varieren en zal vooraf aan de klant worden meegedeeld. Deze kosten zullen vervolgens weer ten dele of geheel verrekend en in mindering gebracht worden op de prijs, wanneer een opdracht wordt gegund, of bestelling wordt geplaatst. Afhankelijk van de hoeveelheid meerwerk. 

6. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.